Hacettepe Üniversitesi | Araştırma Merkezleri | İdari Birimler
Genel Tanıtım

Hacettepe Üniversitesi- Birleşmiş  Milletler Kalkınma Programı Projesi (TUR/81/004) proje dokümanında  belirtildiği gibi;

  • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Kuruluşu ile işbirliği içinde konu ile ilgili çalışmalar yapmak,
  • 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun  12. maddesi ile Yüksek Öğretim  Kurumlarına verilen görevleri, Hidrojeoloji Mühendisliği, Karst Su Kaynakları, Karst  Hidrojeolojisi dallarında ve bu dalların  görevlileri açısından yerine getirmek için gereken  her türlü çalışmayı yapmak,
  • Üniversite içerisinde, Karst Su Kaynakları Araştırmaları ağırlıklı olmak üzere Hidrojeoloji Mühendisliği’nin tüm dallarında temel ve uygulamalı araştırmaları  düzenlemek,  teşvik etmek, koordine etmek; bu amaçla, yurtiçi ve yurtdışı   benzer  kuruluşlarla işbirliği yapmak, sempozyum, kongre, konferans, seminer ve yaz okulları gibi eğitim çalışmaları düzenlemek  ve bilimsel yayınlar yapmak,
  • Modern bilimsel yöntem ve teknolojinin geliştirilmesi ve Türkiye koşullarına uyarlanması yoluyla Türkiye’nin karmaşık karst su kaynakları sorunlarına çok yönlü  yaklaşımlarla çözümler aramak,
  • Türkiye’deki  kamu kuruluşlarında çalışan meslek elemanlarının Karst Hidrojeolojisi ve  Hidrojeoloji Mühendisliği ile ilgili eğitimlerine yardımcı olmak ve bu kuruluşlarla  yakın işbirliği  içinde çalışmak,
  • Karst konusunda yetişmiş olan Türk uzmanların, konuyla ilgili dış ülkelerdeki  gelişmeleri  izleyebilmelerini sağlamak,
  • Ulusal ve uluslar arası diğer merkezler arasında bilgi aktarımını sağlamak,
  • Karst su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması, kontrolü ve kullanılması gibi konular ile ilgili acil sorunların çözümüne yönelik olarak, bu konularda bilgi toplamak,  teknoloji uyarlanması ve transferini sağlamak,
  • Üniversite içerisinde, her düzeydeki hidrojeoloji eğitiminin niteliğini  geliştirici çalışmalar yapmak, sürdürülen eğitim-öğretimi desteklemek, bu amaçla üniversite içindeki ve dışındaki ilgili tüm birimler ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamaktır.

Bu kapsamda, üniversite içerisinde, Karst Su  Kaynakları Araştırmalarına özel  bir önem verilerek su kaynaklarının miktar ve  kalite açısından geliştirilmesi ve korunması konusu başta olmak üzere, Hidrojeoloji Mühendisliğinin tüm dallarında temel ve uygulamalı araştırmaları  düzenlemekte, modern bilimsel yöntem ve teknoloji geliştirilmesi ve Türkiye koşulların  uyarlanması yoluyla Türkiye’nin karmaşık karst su kaynakları sorunlarına çok  yönlü yaklaşımlarla çözümler aramak gibi etkinliklerde bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM)
Beytepe, Ankara 06800
Telefon: (0312) 297 67 25- 297 27 26
Faks : (0312) 299 21 36
ukam@hacettepe.edu.tr